Dom Małego Skrzata - Niepubliczne Przedszkole
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
o projekcie | Integracyjny Żłobek URWIS |
Tytuł projektu: Rozbudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego PROMYK o budynek Żłobka na działkach nr 31/59, 31/58, 31/13 w obrębie 73 położonych przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu.

dyrektor żłobka: mgr Wioleta Danielewska, tel: 602 118 410, e-mail: danielewskaw@abak.edu.pl

Nazwa wnioskodawcy: GRUDZIĄDZKI OŚRODEK EDUKACJI SPINAKER S.C.
Iwona Majorke, Sebastian Dróbka, Sandra Krauze

Wydatki kwalifikowalne:4 203 479,84 zł
Dofinansowanie: 3 547 578,52 zł
Wkład UE (EFRR): 3 547 578,52 zł
Wartość ogółem (wydatki ogółem): 4 215 353,07 zł

Numer naboru: RPKP.06.01.02-04-0019/19
Kod i nazwa programu operacyjnego: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Kod i nazwa osi priorytetowej: RPKP.06.00.00 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Kod i nazwa działania: RPKP.06.01.00 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Kod i nazwa poddziałania: RPKP.06.01.02 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-PomorskiegoZapisz dziecko do żłobka on-line.

Imię dziecka
Nazwisko dziecka
Data urodzenia dziecka
PESEL dziecka
Imię rodzica / opiekuna prawnego
Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego
Adres zamieszkania / zameldowania
Proponowane godziny pobytu
Od
Do
Uwagi
Krótki opis projektu.

Celem projektu jest zwiększenie dla lokalnych mieszkańców dostępności usług opieki nad dziećmi do lat 3, przez utworzenie 71 miejsc opieki w żłobku integracyjnym, w wyniku rozbudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PROMYK oraz zakup wyposażenia, do końca sierpnia 2021 roku.

W wyniku realizacji planowanej inwestycji zostaną utworzone następujące oddziały żłobkowe z łącznie 71 miejscami dla dzieci do lat 3:
-2 oddziały dzienne, każdy dla 16 dzieci;
-2 oddziały dzienne integracyjne, w tym jeden dla 10 dzieci oraz drugi dla 14 dzieci;
-1 oddział nocny dla 15 dzieci.
Żłobek będzie miał charakter integracyjny. W grupach integracyjnych przebywać będą obok dzieci zdrowych dzieci niepełnosprawne, dla których organizowane będą zajęcia specjalistyczne w formie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych. Zapewniona będzie opieka pielęgniarska.

Żłobek będzie otwarty w godzinach (oddziały dzienne) 7.00-17.00, natomiast oddział nocny będzie czynny w godzinach 18.00- 8.00 rano. Dzieci będą przebywać pod opieką doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Usługi będą świadczone w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi do lat 3.
W wyniku rozbudowy budynku powstaną i zostaną wyposażone m. in. następujące pomieszczenia, umożliwiające powstanie i prowadzenie integracyjnego żłobka:
-4 wyposażone sale dziecięce przeznaczona do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, zabaw, spożywania posiłków z wydzielonymi strefami funkcjonalnymi. Każda sala będzie miała bezpośrednie połączenie z samodzielną łazienką oraz magazynkiem.
-4 przebieralnie dla dzieci,
-1 wyposażony gabinet pielęgniarski,
-1 wyposażona sala polisensoryczna,
-1 wyposażona sala integracji sensorycznej,
-1 wyposażony gabinet rehabilitacyjny,
-1 wyposażony gabinet logopedyczny,
-1 wyposażony gabinet hortiterapii,
-1 wyposażona sala rekreacyjna,
-1 wyposażony gabinet administracyjny,
-1 wyposażona pralnia,
-1 wyposażona szatnia dla dzieci,
-1 plac zabaw dla dzieci.pliki/BudowaPrzedszkole/BanerBudowaPrzedszkole.jpg' style='width:100%;' /> Tytuł projektu: Rozbudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego PROMYK o budynek Żłobka na działkach nr 31/59, 31/58, 31/13 w obrębie 73 położonych przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu.
Nazwa wnioskodawcy: GRUDZIĄDZKI OŚRODEK EDUKACJI SPINAKER S.C.
Iwona Majorke, Sebastian Dróbka, Sandra Krauze

Wydatki kwalifikowalne:4 203 479,84 zł
Dofinansowanie: 3 547 578,52 zł
Wkład UE (EFRR): 3 547 578,52 zł
Wartość ogółem (wydatki ogółem): 4 215 353,07 zł

Numer naboru: RPKP.06.01.02-IZ.00-04-276/19
Kod i nazwa programu operacyjnego: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Kod i nazwa osi priorytetowej: RPKP.06.00.00 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Kod i nazwa działania: RPKP.06.01.00 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Kod i nazwa poddziałania: RPKP.06.01.02 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego